Polityka prywatności

Wersja: v2.0.0

Niniejszą polityką prywatności informujemy, jakie dane osobowe przetwarzamy w związku z naszą działalnością i działalnością, w tym naszą stroną internetową topkrankenkasse.ch. W szczególności informujemy o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, w jaki sposób i gdzie. Podajemy również informacje o prawach osób, których dane przetwarzamy.

Dalsze oświadczenia o ochronie danych i inne dokumenty prawne, takie jak ogólne warunki (GTC), warunki użytkowania lub warunki uczestnictwa, mogą mieć zastosowanie do poszczególnych lub dodatkowych działań i operacji.

Podlegamy szwajcarskiemu prawu o ochronie danych oraz, w stosownych przypadkach, wyjątkowo obowiązującemu zagranicznemu prawu o ochronie danych, w szczególności prawu Unii Europejskiej (UE) z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Komisja Europejska uznaje, że szwajcarskie prawo o ochronie danych zapewnia odpowiednią ochronę danych.

1. Adresy kontaktowe

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych:

2media GmbH
Hagenholzstrasse 81a
8050 Zürich
Szwajcaria

datenschutz@2media.ch

Wskazujemy, czy istnieją inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w indywidualnych przypadkach.

Przedstawicielstwo ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Posiadamy następujące przedstawicielstwo ds. ochrony danych zgodnie z Art. 27 DSGVO. Przedstawicielstwo ds. ochrony danych służy organom nadzorczym i osobom, których dane dotyczą, w Unii Europejskiej (UE) i pozostałej części Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jako dodatkowy punkt kontaktowy w przypadku zapytań związanych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO):

VGS Datenschutzpartner GmbH
Am Kaiserkai 69
20457 Hamburg
Niemcy

info@datenschutzpartner.eu

2. Warunki i podstawa prawna

2.1 Warunki

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Podmiot danych to osoba, której dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie obejmuje każde przetwarzanie danych osobowych, bez względu na użyte środki i procedury, w szczególności przechowywanie, ujawnianie, pozyskiwanie, gromadzenie, usuwanie, przechowywanie, modyfikowanie, niszczenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), a także Księstwo Liechtensteinu, Islandię i Norwegię. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) odnosi się do przetwarzania danych osobowych jako przetwarzania danych osobowych.

2.2 Podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych, takimi jak w szczególności Federalna ustawa o ochronie danych (DSG) i Rozporządzenie do federalnej ustawy o ochronie danych (DSV).

Przetwarzamy - jeśli i o ile ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie w drodze wyjątku - dane osobowe zgodnie z co najmniej jedną z następujących podstaw prawnych:

3. Charakter, zakres i cel

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności i operacji w sposób trwały, przyjazny dla użytkownika, bezpieczny i niezawodny. Takie dane osobowe mogą w szczególności należeć do kategorii danych inwentaryzacyjnych i kontaktowych, danych przeglądarki i urządzenia, danych dotyczących treści, metadanych lub danych marginalnych oraz danych dotyczących użytkowania, danych dotyczących lokalizacji, danych dotyczących sprzedaży, a także danych dotyczących umów i płatności.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres wymagany do realizacji odpowiednich celów lub zgodnie z prawem. Dane osobowe, których przetwarzanie nie jest już wymagane, zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie. Możemy przetwarzać dane osobowe wspólnie ze stronami trzecimi lub przekazywać je stronom trzecim. Takimi stronami trzecimi są w szczególności wyspecjalizowani dostawcy, z których usług korzystamy. Gwarantujemy również ochronę danych z takimi stronami trzecimi.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, chyba że przetwarzanie jest dozwolone z innych powodów prawnych. Przetwarzanie bez zgody może być dopuszczalne, na przykład, w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, i odpowiednich środków przedumownych, w celu ochrony naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów, ponieważ przetwarzanie jest oczywiste z okoliczności lub po uprzednim poinformowaniu.

W tym kontekście przetwarzamy w szczególności informacje, które osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie przekazuje nam, kontaktując się z nami - na przykład listownie, pocztą elektroniczną, komunikatorami internetowymi, formularzami kontaktowymi, mediami społecznościowymi lub telefonicznie - lub podczas rejestracji konta użytkownika. Możemy przechowywać takie informacje na przykład w książce adresowej, w systemie zarządzania relacjami z klientami (system CRM) lub za pomocą porównywalnych narzędzi. Jeśli otrzymujemy dane dotyczące innych osób, osoby przekazujące dane są zobowiązane do zagwarantowania ochrony danych wobec tych osób i zapewnienia dokładności tych danych osobowych.

Przetwarzamy również dane osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich, uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł lub gromadzimy w trakcie naszej działalności i operacji, o ile i w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest dozwolone z przyczyn prawnych.

4. Aplikacje

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów w zakresie, w jakim jest to wymagane do oceny ich przydatności do stosunku pracy lub do późniejszej realizacji umowy o pracę. Niezbędne dane osobowe wynikają w szczególności z wymaganych informacji, na przykład w kontekście ogłoszenia o pracę. Przetwarzamy również dane osobowe, które kandydaci dobrowolnie przekazują lub publikują, w szczególności w ramach listów motywacyjnych, CV i innych dokumentów aplikacyjnych, a także profili online.

Przetwarzamy - jeśli i w zakresie, w jakim ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie w drodze wyjątku - dane osobowe kandydatów, w szczególności zgodnie z [art. 9 ust. 2 lit. b RODO] (https://steigerlegal.ch/dsgvo/dsgvo-9/#2b).

5. Dane osobowe za granicą

Przetwarzamy dane osobowe zasadniczo w Szwajcarii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Możemy jednak również eksportować lub przekazywać dane osobowe do innych krajów, w szczególności w celu ich przetwarzania lub zlecania ich przetwarzania.

Możemy eksportować dane osobowe do wszystkich krajów i terytoriów na Ziemi, a także do innych miejsc we wszechświecie, pod warunkiem, że obowiązujące tam prawo jest zgodne z oceną Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) lub zgodnie z decyzją Szwajcarskiej Rady Federalnej oraz - jeśli i w zakresie, w jakim ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie w drodze wyjątku - zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

Możemy przekazywać dane osobowe do krajów, których prawo nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych, pod warunkiem, że ochrona danych jest zapewniona z innych powodów, w szczególności na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub innych odpowiednich zabezpieczeń. W drodze wyjątku możemy eksportować dane osobowe do krajów bez odpowiedniej lub właściwej ochrony danych, jeśli spełnione są specjalne wymogi dotyczące ochrony danych, na przykład wyraźna zgoda osób, których dane dotyczą, lub bezpośredni związek z zawarciem lub wykonaniem umowy. Chętnie udzielimy osobom, których dane dotyczą, informacji o wszelkich gwarancjach lub kopii wszelkich gwarancji na żądanie.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawa wynikające ze szwajcarskiego prawa o ochronie danych. Obejmują one prawo do informacji, a także prawo do poprawiania, usuwania lub blokowania przetwarzanych danych osobowych.

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mogą - jeśli i w zakresie, w jakim ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie w drodze wyjątku - zażądać bezpłatnego potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące ich dane osobowe. W takim przypadku osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, skorzystania z prawa do przenoszenia danych oraz sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), zablokowania lub uzupełnienia ich danych osobowych.

Podmioty danych, których dane osobowe przetwarzamy, mogą - jeśli i w zakresie, w jakim RODO ma zastosowanie w drodze wyjątku - odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość i sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Podmioty danych, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym ds. ochrony danych w Szwajcarii jest Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

7. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych odpowiedniego do danego ryzyka. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

Dostęp do naszej strony internetowej jest uzyskiwany przy użyciu szyfrowania transportu (SSL / TLS, w szczególności za pomocą protokołu Hypertext Transfer Protocol Secure, w skrócie HTTPS). Większość przeglądarek wskazuje szyfrowanie transportu za pomocą kłódki na pasku adresu.

Nasza komunikacja cyfrowa podlega - podobnie jak zasadniczo cała komunikacja cyfrowa - masowemu nadzorowi bez przyczyny lub podejrzenia oraz innemu monitorowaniu przez organy bezpieczeństwa w Szwajcarii, pozostałej części Europy, Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) i innych krajach. Nie możemy bezpośrednio wpływać na odpowiednie przetwarzanie danych osobowych przez służby specjalne, agencje policyjne i inne organy bezpieczeństwa.

8. Korzystanie ze strony internetowej

8.1 Pliki cookie

Możemy używać plików cookie. Pliki cookie - nasze własne pliki cookie (własne pliki cookie), a także pliki cookie stron trzecich, z których usług korzystamy (pliki cookie stron trzecich) - to dane przechowywane w przeglądarce. Takie przechowywane dane nie muszą ograniczać się do tradycyjnych plików cookie w formie tekstowej.

Pliki cookie mogą być przechowywane w przeglądarce tymczasowo jako "sesyjne pliki cookie" lub przez określony czas jako tak zwane stałe pliki cookie. "Sesyjne pliki cookie" są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie mają określony okres przechowywania. Pliki cookie umożliwiają w szczególności rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej, a tym samym, na przykład, pomiar zasięgu naszej strony internetowej. Stałe pliki cookie mogą być również wykorzystywane na przykład do marketingu online.

Pliki cookie można całkowicie lub częściowo dezaktywować i usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Bez plików cookie nasza strona internetowa może nie być w pełni dostępna. Aktywnie prosimy - przynajmniej jeśli i w niezbędnym zakresie - o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie.

W przypadku plików cookie wykorzystywanych do pomiaru wydajności i zasięgu lub do celów reklamowych, ogólny sprzeciw ("opt-out") jest możliwy w przypadku wielu usług za pośrednictwem AdChoices (Digital Advertising Alliance of Canada), Network Advertising Initiative (NAI), YourAdChoices (Digital Advertising Alliance) lub Your Online Choices (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA).

8.2 Pliki dziennika serwera

Możemy gromadzić następujące informacje dotyczące każdego dostępu do naszej witryny internetowej, pod warunkiem, że informacje te są przesyłane do naszej infrastruktury serwerowej przez przeglądarkę użytkownika lub mogą zostać określone przez nasz serwer internetowy: Data i godzina, w tym strefa czasowa, adres protokołu internetowego (IP), status dostępu (kod statusu HTTP), system operacyjny, w tym interfejs użytkownika i wersja, przeglądarka, w tym język i wersja, poszczególne podstrony naszej witryny, do których uzyskano dostęp, w tym ilość przesłanych danych, strona internetowa, do której ostatnio uzyskano dostęp w tym samym oknie przeglądarki (referer lub referrer).

Przechowujemy takie informacje, które mogą również stanowić dane osobowe, w plikach dziennika serwera. Informacje te są niezbędne do udostępnienia naszej strony internetowej w sposób trwały, przyjazny dla użytkownika i niezawodny oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych, a tym samym w szczególności ochrony danych osobowych - również przez osoby trzecie lub z pomocą osób trzecich.

8.3 Piksele śledzące

Możemy używać pikseli śledzących na naszej stronie internetowej. Piksele śledzące są również znane jako sygnały nawigacyjne. Piksele śledzące - w tym te pochodzące od stron trzecich, z których usług korzystamy - to małe, zwykle niewidoczne obrazy, które są automatycznie pobierane podczas odwiedzania naszej witryny. Piksele śledzące mogą być wykorzystywane do gromadzenia tych samych informacji, co pliki dziennika serwera.

9. Powiadomienia i wiadomości

Wysyłamy powiadomienia i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacji, takich jak komunikatory internetowe lub wiadomości SMS.

9.1 Pomiar wydajności i zasięgu

Powiadomienia i wiadomości mogą zawierać łącza internetowe lub piksele śledzące, które rejestrują, czy dana wiadomość została otwarta i które łącza internetowe zostały kliknięte. Takie łącza internetowe i piksele śledzące mogą również rejestrować korzystanie z powiadomień i wiadomości w sposób indywidualny. Ten statystyczny zapis użytkowania jest nam potrzebny do pomiaru wydajności i zasięgu, aby móc wysyłać powiadomienia i wiadomości w sposób skuteczny i przyjazny dla użytkownika w oparciu o potrzeby i nawyki czytelnicze odbiorców, a także w sposób trwały, bezpieczny i niezawodny.

9.2 Zgoda i sprzeciw

Użytkownik musi zasadniczo wyraźnie wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego adresu e-mail i innych adresów kontaktowych, chyba że wykorzystanie jest dozwolone z innych powodów prawnych. W przypadku każdej zgody stosujemy w miarę możliwości procedurę "double opt-in", tj. użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem internetowym, który musi kliknąć, aby potwierdzić, aby zapobiec nadużyciom ze strony nieupoważnionych osób trzecich. Możemy rejestrować takie zgody, w tym adres protokołu internetowego (IP), datę i godzinę ze względów dowodowych i bezpieczeństwa.

Użytkownik może zasadniczo sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień i komunikatów, takich jak biuletyny, w dowolnym momencie. Zgłaszając taki sprzeciw, użytkownik może jednocześnie sprzeciwić się statystycznemu rejestrowaniu użytkowania w celu pomiaru wydajności i zasięgu. Wymagane powiadomienia i komunikacja w związku z naszą działalnością i operacjami pozostają zastrzeżone.

9.3 Dostawcy usług w zakresie powiadomień i komunikacji

Wysyłamy powiadomienia i komunikację za pomocą wyspecjalizowanych dostawców usług.

Używamy w szczególności:

10. Media społecznościowe

Jesteśmy obecni na platformach mediów społecznościowych i innych platformach internetowych w celu komunikowania się z zainteresowanymi osobami i informowania ich o naszych działaniach i operacjach. W związku z takimi platformami dane osobowe mogą być również przetwarzane poza Szwajcarią i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W każdym przypadku zastosowanie mają również Ogólne warunki handlowe (OWH) i Warunki użytkowania, a także oświadczenia o ochronie danych i inne postanowienia poszczególnych operatorów takich platform. Postanowienia te informują w szczególności o prawach osób, których dane dotyczą, bezpośrednio wobec danej platformy, co obejmuje na przykład prawo do informacji.

Za naszą obecność w mediach społecznościowych na Facebooku, w tym tak zwane Page Insights, jesteśmy - jeśli i w zakresie, w jakim ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie w drodze wyjątku - współodpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited (Irlandia). Meta Platforms Ireland Limited jest częścią Meta Companies (w tym w USA). Page Insights dostarcza informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą obecnością na Facebooku. Korzystamy z Page Insights, aby móc zapewnić naszą obecność w mediach społecznościowych na Facebooku w sposób skuteczny i przyjazny dla użytkownika.

Więcej informacji na temat rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych, informacji o prawach osób, których dane dotyczą, a także danych kontaktowych Facebooka i inspektora ochrony danych Facebooka można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka. Zawarliśmy z Facebookiem tzw. "Addendum for Responsible Parties" i tym samym uzgodniliśmy w szczególności, że Facebook jest odpowiedzialny za zapewnienie praw osób, których dane dotyczą. W przypadku tak zwanych Page Insights odpowiednie informacje można znaleźć na stronie "Page Insights Information", w tym "Page Insights Data Information".

11. Usługi stron trzecich

Korzystamy z usług wyspecjalizowanych stron trzecich, aby móc prowadzić nasze działania i operacje w sposób stały, przyjazny dla użytkownika, bezpieczny i niezawodny. Takie usługi umożliwiają nam między innymi osadzanie funkcji i treści na naszej stronie internetowej. W przypadku takiego osadzania używane usługi rejestrują adresy protokołu internetowego (IP) użytkowników przynajmniej tymczasowo z przyczyn technicznych.

W niezbędnych celach związanych z bezpieczeństwem, statystycznych i technicznych strony trzecie, z których usług korzystamy, mogą przetwarzać dane w związku z naszą działalnością i operacjami w formie zagregowanej, zanonimizowanej lub pseudonimizowanej. Są to na przykład dane dotyczące wydajności lub użytkowania, aby móc oferować odpowiednie usługi.

Używamy w szczególności:

11.1 Infrastruktura cyfrowa

Korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, aby móc korzystać z wymaganej infrastruktury cyfrowej w związku z naszą działalnością i operacjami. Obejmują one na przykład usługi hostingu i przechowywania danych od wybranych dostawców.

W szczególności korzystamy z:

11.2 Opcje kontaktu

Korzystamy z usług wybranych dostawców, aby móc lepiej komunikować się z osobami trzecimi, takimi jak potencjalni i obecni klienci.

Używamy w szczególności:

11.3 Cyfrowe treści audio i wideo

Korzystamy z usług wyspecjalizowanych stron trzecich, aby umożliwić bezpośrednie odtwarzanie cyfrowych treści audio i wideo, takich jak muzyka lub podcasty.

Używamy w szczególności:

11.4 Czcionki

Korzystamy z usług stron trzecich w celu osadzania wybranych czcionek, a także ikon, logo i symboli na naszej stronie internetowej.

Używamy w szczególności:

11.5 Handel elektroniczny

Prowadzimy handel elektroniczny i korzystamy z usług stron trzecich w celu skutecznego świadczenia usług, dostarczania treści lub towarów.

W szczególności korzystamy z:

11.6 Reklama

Korzystamy z możliwości wyświetlania ukierunkowanych reklam dotyczących naszych działań i operacji na stronach trzecich, takich jak platformy mediów społecznościowych i wyszukiwarki.

Chcielibyśmy korzystać z takich reklam w szczególności w celu dotarcia do osób, które są już zainteresowane naszymi działaniami i operacjami lub które mogą być nimi zainteresowane (remarketing i targetowanie). W tym celu możemy przekazywać odpowiednie - być może również osobowe - informacje stronom trzecim, które umożliwiają taką reklamę. Możemy również określić, czy nasza reklama jest skuteczna, tj. w szczególności, czy prowadzi do odwiedzin na naszej stronie internetowej (Conversion Tracking).

Strony trzecie, z którymi się reklamujemy i gdzie jesteś zalogowany jako użytkownik, mogą być w stanie powiązać korzystanie z naszej oferty online z Twoim profilem.

Używamy w szczególności:

12. Uczestnictwo w programach partnerskich

Uczestniczymy w programach partnerskich. Z jednej strony, możemy otrzymywać wynagrodzenie za polecanie lub linkowanie do ofert stron trzecich. Z drugiej strony, możemy wynagradzać strony trzecie za odnoszenie się do naszych działań i operacji lub linkowanie do naszej oferty online (marketing afiliacyjny). W tym kontekście może być rejestrowane - również na podstawie danych osobowych - które oferty są wykorzystywane i które linki internetowe są śledzone.

Uczestniczymy w szczególności w:

13. Rozszerzenia dla strony internetowej

Używamy rozszerzeń dla naszej strony internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji.

W szczególności używamy:

14. Pomiar wydajności i zasięgu

Korzystamy z usług i programów w celu określenia sposobu korzystania z naszej oferty online. W tym kontekście możemy na przykład mierzyć sukces i zasięg naszych działań i operacji, a także efekt linków stron trzecich do naszej witryny. Możemy również na przykład testować i porównywać sposób korzystania z różnych wersji naszej oferty online lub jej części (metoda "testów A/B"). Na podstawie wyników pomiarów wydajności i zasięgu możemy w szczególności poprawiać błędy, wzmacniać popularne treści lub wprowadzać ulepszenia w naszej ofercie online.

Podczas korzystania z usług i programów do pomiaru wydajności i zasięgu należy przechowywać adresy protokołu internetowego (IP) poszczególnych użytkowników. Adresy IP są zazwyczaj skracane ("maskowanie IP") w celu przestrzegania zasady oszczędności danych poprzez odpowiednią pseudonimizację, a tym samym w celu poprawy ochrony danych użytkowników.

Podczas korzystania z usług i programów do pomiaru wydajności i zasięgu mogą być używane pliki cookie i mogą być tworzone profile użytkowników. Profile użytkowników obejmują na przykład odwiedzane strony lub treści przeglądane w naszej witrynie internetowej, informacje o rozmiarze ekranu lub okna przeglądarki oraz - przynajmniej przybliżoną - lokalizację. Zasadniczo profile użytkowników są tworzone wyłącznie na zasadzie pseudonimizacji. Nie wykorzystujemy profili użytkowników do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Poszczególne usługi stron trzecich, w których zarejestrowani są użytkownicy, mogą co najwyżej przypisać korzystanie z naszej oferty online do konta użytkownika lub profilu użytkownika w odpowiedniej usłudze.

Używamy w szczególności:

15. Postanowienia końcowe

Możemy dostosować i uzupełnić niniejsze oświadczenie o ochronie danych w dowolnym momencie. O takich zmianach i uzupełnieniach poinformujemy w odpowiedniej formie, w szczególności publikując aktualne oświadczenie o ochronie danych na naszej stronie internetowej.