Warunki użytkowania

Stan: 1 lipca 2023 - Wersja: v2.0.0

2media GmbH z siedzibą w Zurychu (zwana dalej "Dostawcą") prowadzi niniejszy portal internetowy (zwany dalej "Portalem"). Niniejsze Warunki użytkowania regulują prawa i obowiązki Dostawcy i użytkowników portalu (zwanych dalej łącznie "Użytkownikami") podczas korzystania z portalu i wszystkich usług świadczonych przez Dostawcę w związku z portalem.

1. Oferta i korzystanie

  1. Dostawca publikuje na portalu informacje o produktach finansowych i ubezpieczeniowych, takie jak w szczególności porównania usług i cen (zwane dalej łącznie "Informacjami"), organizuje doradztwo i pośrednictwo w związku z takimi produktami finansowymi i ubezpieczeniowymi, a także innymi produktami finansowymi i ubezpieczeniowymi, o które proszą użytkownicy (zwane dalej łącznie "Doradztwem i Pośrednictwem") oraz wysyła informacje do użytkowników za pośrednictwem biuletynu e-mail (zwanego dalej "Biuletynem", zwanego dalej łącznie "Ofertą"). Oferta nie stanowi zaproszenia ani rekomendacji do zakupu lub uzyskania w inny sposób usługi lub towaru. Oferta nie jest wiążąca dla użytkowników.

  2. Oferta jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych w Szwajcarii. Oferta jest dostępna dla takich osób bezpłatnie i bez zobowiązań do użytku prywatnego. Jakiekolwiek wykorzystanie przez inne osoby fizyczne lub prawne, jak również jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne jest zabronione. Użytkownicy zrzekają się - jeśli i w zakresie dozwolonym przez prawo - wszelkich własnych roszczeń do prowizji i innych wynagrodzeń z tytułu doradztwa i pośrednictwa osób trzecich na rzecz dostawcy w związku z ofertą.

  3. Użytkownicy nie mają prawa do korzystania z portalu. Użytkownicy mogą zostać wykluczeni z korzystania z portalu przez dostawcę w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Jakiekolwiek korzystanie z portalu, które mogłoby zagrozić prawidłowemu działaniu jest zabronione. Użytkownicy muszą powstrzymać się od nadmiernego korzystania z portalu - w tym korzystania automatycznego.

  4. Dostawca jest uprawniony do przeniesienia poszczególnych lub wszystkich roszczeń i zobowiązań związanych z ofertą na osoby trzecie w Szwajcarii i za granicą w dowolnym momencie.

2. Jakość

  1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość usług. Niemniej jednak dostawca nie może udzielić żadnych bezpośrednich lub pośrednich gwarancji lub zapewnień dotyczących jakości oferty, takich jak aktualność, poprawność i kompletność informacji lub biuletynów.

  2. Użytkownicy są zobowiązani do przekazywania dostawcy wyłącznie poprawnych i kompletnych informacji i innych danych w celu zapewnienia wysokiej jakości oferty. Użytkownicy, którzy prześlą dostawcy nieprawidłowe lub niekompletne dane, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody poniesione przez dostawcę.

  3. osoby trzecie i ich partnerzy, których usługi doradcze i mediacyjne są świadczone użytkownikom przez usługodawcę (zwani dalej "Doradcami i Mediatorami"), są zobowiązani w szczególności do świadczenia usług doradczych i mediacyjnych na rzecz użytkowników z najwyższą możliwą kompetencją zawodową i starannością przez cały czas oraz do pełnego przestrzegania obowiązującego prawa szwajcarskiego i obowiązujących zaleceń zawodowych i branżowych usługodawcy, wytycznych i innych obowiązujących przepisów. Użytkownicy, dla których doradztwo i pośrednictwo nie jest możliwe, muszą zostać poinformowani przez odpowiednich doradców i pośredników o alternatywnych opcjach doradztwa i pośrednictwa, w tym o bezpośrednich i - jeśli są dostępne - bezpłatnych opcjach doradztwa i zakupu od odpowiednich dostawców pożądanych produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

  4. W celu uzyskania informacji na temat jakości oferty - na przykład w związku z doradcami i pośrednikami - dostawca jest dostępny pod adresem e-mail support@2media.ch.

3. Gwarancja i odpowiedzialność

  1. Dostawca obsługuje portal profesjonalnie i starannie. Niemniej jednak portal może być czasami częściowo lub całkowicie niedostępny, w szczególności z przyczyn technicznych lub z powodu prac konserwacyjnych. Dostawca nie udziela żadnej gwarancji na funkcje i usługi związane z portalem. Korzystanie z portalu odbywa się na własne ryzyko indywidualnego użytkownika.

  2. Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody spowodowane przez jego własne rażąco niedbałe lub umyślne działania. Wszelka dalsza odpowiedzialność dostawcy za szkody bezpośrednie, w szczególności w przypadku lekkiego i średniego zaniedbania, jest wyraźnie i całkowicie wykluczona. Wszelka odpowiedzialność dostawcy za szkody pośrednie i szkody następcze spowodowane wadami, a także za nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne informacje jest wyraźnie i całkowicie wykluczona. W szczególności dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez konsultantów i pośredników lub przez informacje i biuletyny, lub za szkody spowodowane przez błędy w komunikacji elektronicznej.

  3. Ponadto dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zobowiązania wynikające z niniejszych warunków użytkowania są tylko częściowo lub nie są całkowicie wypełnione z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zamachy i eksplozje, zamieszki, wojny i niepokoje społeczne, pożary i uderzenia piorunów, powodzie i inne klęski żywiołowe, epidemie i pandemie, incydenty związane z bezpieczeństwem IT, wypadki jądrowe, ograniczenie lub przerwanie dostaw energii elektrycznej i innych dostaw energii oraz usług telekomunikacyjnych, strajki, burze magnetyczne, nieprzewidziane warunki pogodowe i zakazy zarządzone przez władze publiczne. Konsekwencje SARS-CoV-2 są również wyraźnie uznawane za siłę wyższą.

  4. Ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania obowiązuje niezależnie od odpowiednich podstaw prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do dalszej prawnie wiążącej odpowiedzialności.

4. Ochrona danych

  1. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane są przetwarzane w związku z portalem, można znaleźć w [oświadczeniu dostawcy o ochronie danych] (https://topkrankenkasse.ch/pl/privacy). Jeśli i w zakresie, w jakim dostawca obsługuje portal w imieniu klienta, obowiązują również informacje o ochronie danych na stronie internetowej danego klienta. Dostawca gromadzi i przetwarza dane wymagane do obsługi usługi samodzielnie lub w imieniu klienta.

  2. Dostawca podlega szwajcarskiemu prawu o ochronie danych i zasadniczo przechowuje dane osobowe i inne dane w infrastrukturze w Szwajcarii. W szczególności dostawca gromadzi i przetwarza dane, które użytkownicy sami przekazują lub przekazali dostawcy za pośrednictwem formularzy bezpośrednio na portalu, za pośrednictwem aplikacji połączonych z portalem lub w inny sposób. Takie dane obejmują na przykład imiona i nazwiska, adresy kontaktowe, daty urodzenia, płeć, relacje rodzinne, informacje o korzystaniu z newslettera oraz wnioski związane z doradztwem i mediacją. Dalsze dane, takie jak znaczniki daty i godziny, używane adresy IP, używane systemy operacyjne i przeglądarki, a także informacje o lokalizacji, mogą być gromadzone przez dostawcę w związku z korzystaniem z portalu.

  3. Dostawca może przetwarzać wszystkie zebrane dane do wszystkich celów związanych z działaniem portalu i ofertą Dane mogą być przetwarzane między innymi w celach informacyjnych, marketingowych, badania rynku, oceny ryzyka i mediacji. Dostawca jest uprawniony do przechowywania danych tak długo, jak jest to wymagane dla danego celu lub celów, ale przez co najmniej dziesięć lat. Dostawca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych współmiernego do ryzyka.

  4. Użytkownicy, którzy uzyskują informacje, porady i mediacje od Dostawcy za pośrednictwem portalu, wyraźnie zgadzają się, że dane gromadzone i przetwarzane w tym celu przez Dostawcę mogą być przekazywane osobom trzecim, takim jak w szczególności doradcy i mediatorzy .Niniejsza zgoda dotyczy również danych osobowych wymagających szczególnej ochrony oraz danych objętych tajemnicą zawodową. doradcy i pośrednicy są zobowiązani do pełnego przestrzegania szwajcarskich przepisów o ochronie danych przez cały czas.

  5. Użytkownicy, którzy uzyskują informacje, porady i pośrednictwo od dostawcy za pośrednictwem portalu, wyraźnie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji od dostawcy za pośrednictwem biuletynów e-mail i innych kanałów komunikacji elektronicznej. Dane, które Dostawca gromadzi i przetwarza od Użytkowników w celu wysyłania newsletterów, mogą być również wykorzystywane w związku z innymi portalami Dostawcy, w szczególności do wysyłania newsletterów za pośrednictwem takich innych portali i oferowanych tam usług. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się wysyłaniu newsletterów.

  6. W przypadku pytań związanych z ochroną danych, Dostawca chętnie skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz@2media.ch.

5. Postanowienia końcowe

  1. Korzystając z portalu, użytkownicy akceptują niniejsze warunki użytkowania. Dostawca może zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Obowiązują aktualne warunki użytkowania opublikowane na portalu. Jeśli użytkownicy nie wyrażą zgody na zmianę niniejszych warunków użytkowania, dalsze korzystanie z portalu jest niedozwolone.

  2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania okaże się niewykonalne, nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na wykonalność, ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się do zastąpienia niewykonalnego, nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wykonalnym, ważnym lub skutecznym postanowieniem, które pod względem treści i skutku ekonomicznego jest najbliższe pierwotnej intencji stron.

  3. Korzystanie z portalu i niniejsze warunki użytkowania podlegają wyłącznie prawu szwajcarskiemu z wyłącznym miejscem wykonania i jurysdykcją w siedzibie dostawcy. Nie dotyczy to sporów wynikających z umów konsumenckich, w przypadku których konsumenci mogą zawsze wnieść powództwo w miejscu zamieszkania. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.